fbpx

On –Line հաշվիչի օգնությամբ Semur & Co կայք էջում՝ ինքնուրույն կարող եք հաշվել Ձեր տանիքի նյութածախսը:

Պարզ և հաշված քայլերի օգնությամբ՝ լրացնելով համապատասխան դաշտերը հաշվիչը ձեզ տեղեկատվությւոն կտա, թե քանի թիթեղ պետք կլինի ձեր միակողմ կամ երկկողմ տանքը տանիքածածկելու համար:

Եթե դուք կունենաք դժվարություներ մեր ավագ մասնագետ Լուսինեն ձեզ առցանց խորհրդատվության միջոցով կօգնի հաշվարկը ճշգրիտ կատարելու հարցում:


Monopitch Rooftop online calculator

Roofing material

The base width A *: sm.
The width of grounds D *: sm.
Lifting height B: sm.
Profile length C : sm.

The surface area of the roof: 0 m²:
Number of Rows: 0 pcs.

Calculate

Gable Rooftop online calculator

Roofing material

The width of grounds D *: sm..
The base width A 1 *: sm.
The base width A 2 *: sm.
Profile length C 1: sm.
Profile length C 2: sm.
Lifting height B: sm.

The surface area of the roof: 0
Number of Rows:: 0 pcs.

Calculate